mọi chi tiết liên hệ
 
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 238 Thủ Khoa Huân, Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: 0623.831.685

Fax: 0623.831.503

Email: ccqltt@sct.binhthuan.gov.vn