Chính phủ tăng cường thẩm quyền xử lý vi phạm chính của lực lượng quản lý thị trường, thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định liên quan đến thẩm quyền, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm chính của lực lượng quản lý thị trường.

Chính phủ tăng cường thẩm quyền xử lý vi phạm chính của lực lượng quản lý thị trường, ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định liên quan đến thẩm quyền, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm chính của lực lượng có hiệu lực từ kể ngày 01/01/2022.

Để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020; các văn bản quy quy phạm ban hành như Luật đầu tư, Luật Doanh nghiệp,... các nghị định hướng dẫn luật ban hành, nghị định về quản lý các lĩnh vực,.. và thực tiễn trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính còn một số bất cập trong thời gian qua thì Chính phủ đã ban hành một số Nghị định thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định liên quan đến thẩm quyền, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm chính của lực lượng thanh tra, kiểm tra trên cả nước nói chung và riêng lực lượng quản lý thị trường nói riêng có hiệu lực từ kể ngày 01/01/2022 với  một số điểm mới như sau:

* Tăng cường thẩm quyền xử lý vi phạm chính của lực lượng quản lý thị trường:

     - Nghị định 130/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em.

     -  Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

*Thay thế: Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ bởi Nghị định 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

* Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định đến thẩm quyền, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm chính của lực lượng quản lý thị trường:

      - Nghị định 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Nghị định 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 22 điều của Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và 35 điều Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

- Nghị định 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

    Theo mỗi giai đoạn phát triển nền kinh tế, xã hội, giao thương hàng hóa,... của cơ chế thị trường nước ta và để phù hợp với quy tắc xử sự xã hội trong mỗi giai đoạn ấy thì Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan ngang Bộ luôn xây dựng, hoàn thiện, ban hành mới, thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật,... cho phù hợp với những bước đi kinh tế của nước ta. Bên cạnh đó, lực lượng quản lý thị trường chúng ta đã có những bước phát triển vượt bậc từ mô hình tổ chức, cơ cấu bộ máy, áp dụng công nghệ thông tin cho đến quy trình làm việc, do đó cần sự nỗ lực, thể hiện vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức trong toàn lực lượng nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ trong cuộc đấu tranh xử lý vi phạm, bình ổn thị trường, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước và nhân dân. Việc nắm bắt kịp thời những thay đổi của quy định pháp luật để kiểm tra, kiểm soát, xử lý những vi phạm hành chính và đồng thời hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật đến quần chúng nhân dân để thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ,..../.

(Chi tiết các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên tại trang thư viện pháp luật) 

Võ Thị Minh Trang
Đội QLTT số 1