Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 và công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 và công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019

          Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận ban hành các Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 và công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 cụ thể như sau:

          Quyết định số 1183/QĐ-CQLTT ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận

/documents/20195/0/1183-QD-CQLTT.pdf/54609f6d-af84-4187-bcf9-33d42cd84275

          Quyết định số 170/QĐ-CQLTT ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình thuận về việc công bố công khái dự toán ngân sách năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận

/documents/20195/0/170-Q%C4%90-CQLTT.pdf/d3340fe3-aa65-4c3a-b64b-5cfdd718114d

           Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận thông báo đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị và các cơ quan, ban ngành có liên quan được biết./,.

Lê Văn Đính
Phòng Tổ chức hành chính