Tiêu hủy hàng hóa thuộc danh mục chất thải nguy hại do Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận bắt giữ, tịch thu

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và chỉ định thầu gói thầu "Tiêu hủy hàng hóa thuộc danh mục chất thải nguy hại do Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận bắt giữ, tịch thu"

Ngày 06 tháng 12 năm 2021, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận ký Quyết định số 1320/QĐ-CQLTT về việc Phê duyệt nhà thầu gói thầu "Tiêu hủy hàng hóa thuộc danh mục chất thải nguy hại do Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận bắt giữ, tịch thu", giá gói thầu: 93.500.000 đồng.

/documents/20195/0/1320-Q%C4%90-CQLTT+Q%C4%90+ph%C3%AA+duy%E1%BB%87t+l%E1%BB%B1a+ch%E1%BB%8Dn+nh%C3%A0+th%E1%BA%A7u.pdf/79986021-6f94-4de4-94df-e8fa04d7dc21

Ngày 07 tháng 12 năm 2021, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận ký Quyết định số 1325/QĐ-CQLTT về việc chỉ định thầu đươn vị "Tiêu hủy hàng hóa thuộc danh mục chất thải nguy hại do Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận bắt giữ, tịch thu", cụ thể:

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

- Tên nhà thầu chỉ định: Công ty Cổ phần Môi trường Xanh Pedaco.

- Địa chỉ: Thôn Tân Lý 1, Xã Tân Bình, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Ngày 14/12/2021.

/documents/20195/0/1325-Q%C4%90-CQLTT+Q%C4%90+ch%E1%BB%89+%C4%91%E1%BB%8Bnh+th%E1%BA%A7u.pdf/abf5d3ae-7fc0-4bff-bf1a-8b5803baed6b

Lê Văn Đính
Phòng Tổ chức - Hành chính