Tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chiều ngày 23 và ngày 24/4/2021, tại Hội trường B - Trung tâm Hội nghị tỉnh, các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Cục Quản lý thị trường đã tham dự lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII do Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức.

Thực hiện Kế hoạch số 42-KH/ĐUK ngày 14/4/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và căn cứ Giấy mời số 450-CV/ĐUK ngày 19/4/2021 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong chiều ngày 23 và ngày 24/4/2021, tại Hội trường B - Trung tâm Hội nghị tỉnh, các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Cục Quản lý thị trường đã tham dự lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII do Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức.  

Đ/c Võ Thành Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thông báo một số nội dung học tập, quán triệt tại Hội nghị.      

Tại Hội nghị, qua các đĩa ghi hình được ghi lại tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức, các đồng chí đảng viên đã được xem, nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị báo cáo 05 chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030); Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; những nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam. 

    

Một số hình ảnh tại Hội nghị học tập, quán triệt.     

Đây là lần đầu tiên Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết bằng hình thức xem đĩa ghi hình, với hình thức này giúp cho các cấp ủy cơ sở, cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện của Nghị quyết Đại hội XIII; từ đó, thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống. Các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Cục Quản lý thị trường đã tham dự đầy đủ các buổi học tập, quán triệt Nghị quyết với tinh thần nghiêm túc, tiếp thu những nội dung do các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị quán triệt để thống nhất về nhận thức và triển khai thực hiện trong thời gian tới./.

Nguyễn Hải Phú
Phòng Nghiệp vụ - Tổng Hợp