Hoạt động

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận đăng ký sử dụng ứng dụng, dịch vụ của Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Thuận

Thực hiện kết nối và tích hợp hệ thống tài chính kế toán vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước