Chính sách

Chính phủ tăng cường thẩm quyền xử lý vi phạm chính của lực lượng quản lý thị trường, thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định liên quan đến thẩm quyền, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm chính của lực lượng quản lý thị trường.

Chính phủ tăng cường thẩm quyền xử lý vi phạm chính của lực lượng quản lý thị trường, ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định liên quan đến thẩm quyền, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm chính của lực lượng có hiệu lực từ kể ngày 01/01/2022.