Chính sách

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận năm 2022

Kịp thời cập nhật và nâng cao kiến thức pháp luật của công chức làm việc tại cơ quan, đơn vị Quản lý thị trường góp phần đảm bảo hoạt động công vụ của công chức lực lượng Quản lý thị trường tuân thủ đúng quy định của pháp luật, góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng Quản lý thị trường chủ động - trách nhiệm - chính quy - chuyên nghiệp